Communion Veils
V1606 V1606
$56.00
$56.00
Rhinestone tiara with veil
V1119 V1119
$42.00
$42.00
Dainty Rhinestone and crystals tiara Imported
V1995 V1995
$57.99
$57.99
Communion Veil with Tiara
Lace Communion Veil Lace Communion Veil
Lace Communion Veil
Sequin and Lace Communion Veil Sequin and Lace Communion Veil
Sequin and Lace Communion Veil
Sequin and Lace Communion Veil Sequin and Lace Communion Veil
Sequin and Lace Communion Veil